Xả Tiểu Cảm Ứng Từ - A624

- KT :95 x 100 x 185 mm

- AC :220V

Mô tả sản phẩm