Wall Mounted Lavatory Sink + Cabinet - LF5239S + EH05239AV

- Dimensions :250 x 500 x 130 mm (LF5239S)

- Dimensions :250 x 492 x 525 mm (EH05239AV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành