Hot-Cold Lavatory Faucet - BT230C

- Dimensions :H=148, H1=65, L=110

Mô tả sản phẩm