Hot-Cold Kitchen Sink Faucet (3 Function) - K325C

- Dimensions :H=355, H1=217, L=206

- Spray pattern :3

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành