Stainless Steel Grab Bar - GB100V

- Dimensions :765 x 150 x 260 mm

Mô tả sản phẩm