Wall Mounted Tissue Box Holder - ST112

- Dimensions :280 x 100 x 220 mm

Mô tả sản phẩm