Shower Slide Bar - WG117

- Dimensions :75 x 705 mm

Mô tả sản phẩm