Hot-Cold Lavatory Faucet - BT152C

- Dimensions :H=130, H1=40, L=120

Mô tả sản phẩm