Hot-Cold Lavatory Faucet - BT260CP

- Dimensions :H=140, H1=45, L=120

Mô tả sản phẩm