Hot-Cold Lavatory Faucet - BT262C

- Dimensions :H=122, H1=45, L=115

Mô tả sản phẩm