Sensor Urinal Flush Valve - A652DC-PW

- Dimensions :65 x 110 x 135 mm

- Note :DC: 3V (2 batterries 1.5V)

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành